Jak lze jednoduše provést upgrade softwarové verze řídící jednotky REGO600

How to easy upgrade software version of control unit REGO600

Obsah


Vzniklo v návaznosti na tento projekt

Index


Created as dependency of this project

Proč provádět upgrade

Upgrade v podstatě nepřináší žádné nové fantastické funkce.
Rozhodl jsem se k němu přistoupit z jiného pragmatického důvodu
V mém článku několikrát narážím na odlišnosti jednotky verze 636MBK od ostatních jednotek. Vzhledem k tomu, že neustálé hledání odlišností je únavné, rozhodl jsem se změnit verzi na některou z běžně fungujících.

Co získáte
 • Aktuální verzi software (vzhledem k tomu, jak malé jsou změny, tak je to celkem nanic)
 • Komunikační protokol správné verze
Co ztratíte
 • Všechna nastavení
 • Historii chyb
 • Historii provozních hodin

Why to done upgrade?

In a general upgrade will not give you any new fantastic functions.
I have decided to done upgrade only from one pragmatic reason.
In my article I'm sometime refering to differences between version 636MBK and others. Because continuously finding differences is tiring, I make a decision to upgrade to any different version with regular behavior.

What you will get
 • Actual version of software (because changes are so small, it is no important)
 • Corect version of communication protocol
What you will lose
 • All settings
 • Error log
 • Log of working hours

Co je k tomu potřeba?

Zařízení potřebných pro upgrade není mnoho, člověk který má zkušenosti se současnou elektronikou je pravděpodobně všechny najde doma.
 • Šroubovál s hlavou T10 a T20 (pro otevření tepelného čerpadla a jednotky rego)
 • Elektrikářskou pinzetu na vyndavání integrovaných obvodů (ta moje je vyrobená z drátu na plot)
 • Programovadlo flash pamétí

What do I need?

tools necessary need for upgrade is not complicated. People expeerienced with current elecrtonic devices will probably have it at home
 • Screw-driver T10 and T20 (for opening heatpump; and rego)
 • Tweezer for unpluging ICs from sockets (mine is done from fence wire)
 • Programmwr for flash memory
Pinzeta Je trochu odvážné tomu zařízení říkat pinzeta. Jedá se o ohnutý drát. Dostatečně pevný pro nadzvednutí obvodu z PLCC patice.
Na následujícím obrázku je moje verze spolu s prázdnou paticí.
Tweezer It is to bold to call that tool as tweezer. It is in the fact inflexed wire. Enough hard for unplug IC from PLCC socket.
On following picture you can see my version with empty socket.

Obr. 1 - pinzeta | Fig. 1 - tweezer
Programovadlo Vzhledem k tomu, že se jedná o flash paměti, které nepotřebují žádné zvláštní programovací napětí, je programovadlo velice jednoduché. Pokud jej nevlastníte, na internetu lze najít několik návodů na jejich stavbu. Mimochodem, některé mainboardy používají tyto paměti pro ukládání biosu, takže obsahují programovadlo přímo na sobě.
Pokud si chcete postavit vlastní, zde je dokumentace k pamětem 29F040 a 27SF512.
Programmer Because both chips are flash roms; which no necessary needs any special programming voltage; the programmer is pretty simple. If you not have it, on the internet you can find few manuals how to build it. By the way, some mainboards using that memories for storing bios. It mean ti contains programmer on board.
If you want to build your own, here is documentation to chips 29F040 a 27SF512.

Průběh

Pokud se podíváme na stránku popisující vnitřek jednotky, zjistíme že obsahuje dvě paměti:
 • 27SF512 (64KB) obsahuje program pro procesor
 • 29F040 (512KB) obsahuje nastavení, záznam chyb, ale také texty pro jednotlivé jazykové mutace
Pro správný běh je nutné aby verze sovtvare v těchto pamětech byly schodné.

Upgrade steps

If you take a look at the page inside rego; you can see, that rego using two data stores:
 • 27SF512 (64KB) contains program code for procesor
 • 29F040 (512KB) contains settings, error log, and also texts vor various language versions
For correct run is necessary to have same version in both flashes.

Upgrade lze provést dvěmi způsoby.
 • Pokud máte druhý set pamětí, nejprve si nahrajeme kód do pamětí a pak je vyměníme v jednotce.
 • Pokud druhou sadu pamětí nemáme, je zde menší riziko, že v případě problémů nebude jednoduché se vrátit k předchozí verzi.
V případě, že nemáte druhý set pamětí, je důležité si předem udělat zálohu původního obsahu. Vzhledem k tomu, jaká je cena pamětí, doporučuji si ale pořídit druhou sadu a nahrát nový kód do ní.

Pozor! jednotka obsahuje kondenzátor, který udržuje v provozu hodiny i v případě odpojení napájení. Hodinový obvod je neustále v provozu.
It is possible to done upgrade by two basic ways.
 • If you have second set of memories, simply upload code to this set and replace memories into rego.
 • If you have not second set of memories, here is small probability, that you will have problems with return to your original version.
In a case, you have not second set of memories, it is necessary to done good backups of original program. Because price of memories are so small, I can recommend you to buy second set and use it for new programm.

Warning! the unít contains also capacitor, which powering clock also when unit is disconnected from power. Clock is powered also when unit is disconnected.

Obr. 2 - Štítek | Fig. 2 - Label

Obr. 3 - Původní paměti | Fig. 3 - Original mems

Obr. 4 - Nové paměti | Fig. 4 - New mems

Obr. 5 - Verze | Fig. 5 - Version

Obr. 6 - Rego637W | Fig. 6 - Rego637W

Často kladené otázky

Dotaz: Je to bezpečné?
Odpověď: Ne, ale není to ani nebezpečné, zejména pokud máte druhý set pamětí. Nemohu si zrovna vzpomenout jaké hrozí nebezpečí.

Dotaz: Je to legální?
Odpověď: To je docela těžké posoudit..V podstatě, pokud máte čerpadlo v záruce a uvažujete o tom, že jej poškodíte aby jste dostali novou verzi, dá se očekávat, že výrobce nebude proti upgradu.

Dotaz: Co nastavení?
Odpověď: Nastavení je uloženo ve stejné paměti jako nutná data, je nutné převzít nastavení spolu s programem a po upgrade použít funkci "tovární nastavení".

Dotaz: Je možné nainstalovat do jednotky Linux?
Odpověď: Ne, jednotka používá 8bit procesor, Linux je definovaný pro 32bit. Poohlédněte se po CP/M.

Frequently asked questions

Q: Is it safe?
A: No, but it is also not dangerous, mainly if you have second set of memories. I can not remember any situation which can be dangerous.

Q: Is it legal?
A: It is not easy to say. From one hand - if your heatpump is under waranty, and you planing to break down something to receive new version, it is hard to expect,, that vendor will pardon you when you done upgrad insted of break down.

Q: What about my config?
A: Config is stored in same memory as upgraded data, It is neccessary to download data with a program. After upgrade it is necessary to use function "factory default"

Q: Is it possible to install Linux inside unit?
A: No, unit using 8bit processor, Linux is defined for 32bit. Take a look for CP/M.


Pokud si myslíte že spadáte do kategorie pro kterou je upgrade legální (viz FAQ), otestujte Rego637W ver.: 3.12
If you are mean, that you are in category where it is legal (see FAQ), you can test Rego637W ver.: 3.12